Het RIVM kroonpaneel (2023)

Als datapartner hebben we veel te maken met dashboards. Samen met de klant bepalen we welke cijfers belangrijk zijn, leggen we koppelingen om data uit verschillende systemen te ontsluiten, werken we aan de visualisatie zelf en gebruiken dashboards als input voor ons analysewerk.

Hoe maak je een dashboard?

Een frame maken is heel eenvoudig. Een bord maken dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden is veel moeilijker. Veel planken hebben we zelf gezien en helaas ook gemaakt, die al snel na levering niet meer te zien waren. Er zijn meer dan genoeg bedrijven die als experiment zijn gestopt met het updaten/aanleveren van een dashboard en vervolgens ontdekten dat er niemand ontbrak.

Lees hier hoe je een dashboard maakt.In dit artikel gebruiken we wat we nu weten over de komende Corona Dash om een ​​casestudy te analyseren.

Strategie, KPI's en het doel van het dashboard

Een handig dashboard bevat belangrijke informatie voor een strategie. Cijfers en weergaven zijn niet voor niets gekozen. ZijnKey Performance Indicators (KPI's), of op zijn minst Key Performance Indicators (PI's) die alleen of in combinatie met andere cijfers aangeven welke acties u moet ondernemen. Dus voordat u begint met het maken van een dashboard, moet u bedenken welke gegevens belangrijk zijn voor uw situatie en wat het doel van het dashboard zelf is.

De onderliggende strategie van de Crown Board

Dit is de strategie achter het kroonframe:

“De virusuitbraak moet zoveel mogelijk onder controle worden gehouden. De zwaksten in de samenleving moeten zoveel mogelijk beschermd worden. De medische zorg in Nederland mag niet overbelast raken. En tegelijkertijd willen we dat de samenleving zo lang mogelijk blijft functioneren. Voor de economie, maar ook voor de fysieke en mentale gezondheid van alle Nederlanders. Dit betekent dat de overheid de maatregelen zoveel mogelijk wil versoepelen, maar alleen als dit echt kan. En als we vinden dat we als land te veel risico's nemen (of nemen), dan zal elke versoepeling moeten worden teruggedraaid."

Het dashboard wil laten zien wanneer er meer versoepeld kan worden, wanneer alle maatregelen nog even hetzelfde moeten blijven en wanneer het teruggedraaid moet worden.

De meest bekende nummers van coronacommunicatie.

Wat komt er eigenlijk op het kroonbord te staan? De overheid gaf enkele voorbeelden en we bespreken de meest prominente figuren. Per onderdeel hebben we de datakwaliteit beoordeeld. Voor een lopend consult komt het neer op het beantwoorden van de volgende 3 vragen:

  • Wat is de betekenis van het nummer voor de strategie?
  • Hoeveel vertraging zit er in de figuur?
  • Hoe nauwkeurig en/of exact is het getal?

aantal overleden personen

Het primaire doel van de Corona-strategie is voorkomen dat mensen overlijden. Daarom is dit een heel belangrijk getal. Dit betekent niet dat hij ook de meest relevante figuur is voor het panel. Omdat we voorkomen dat mensen overlijden door het virus zo min mogelijk te laten verspreiden.

Als iemand sterft, betekent dit meestal dat ze weken eerder met het virus zijn besmet. Er zit dus een lange vertraging in dat aantal. Het terugdraaien van de versoepeling op basis van dit cijfer betekent dat de voorraad te laat is.

Bovendien kunnen we twijfelen aan de nauwkeurigheid en nauwkeurigheid van dit cijfer. Het RIVM telt alleen mensen die positief testen, dus het klopt niet aangezien niet iedereen zich laat testen. Het is ook niet nauwkeurig omdat het aantal tests elke dag toeneemt en kijken naar trends in dat aantal geeft geen eerlijk beeld. Als iedereen met symptomen in juni wordt getest, is het aantal nauwkeuriger.

Als je kijkt naar de door het CBS berekende oversterfte, dan is dit getal waarschijnlijk iets nauwkeuriger en wellicht nauwkeuriger (afhankelijk van hoe stabiel de sterftetrend de afgelopen jaren is geweest). De vertraging zal echter nog langer zijn omdat deze wekelijks wordt berekend.

Conclusie: Dit advies moet leiden tot maatregelen om de maatregelen te versoepelen of eerdere versoepelingen terug te draaien. Daarom, hoewel dit nummer het belangrijkste nummer is voor staartstrategie, is het niet het meest geschikte nummer voor het bord. Het zal daar landen, maar het zal niet worden gebruikt om versoepeling ongedaan te maken. Mocht dit toch nodig zijn, dan is het al te laat en bestaat de kans dat we terug moeten naar "slim blokkeren". Hiermee kan rekening worden gehouden bij de beslissing om verder te versoepelen.

Aantal ziekenhuisverblijven

Het aantal ziekenhuisopnames is een getal dat veel zegt over de druk op de gezondheid op dit moment, dus belangrijk is het zeker. Aangezien bijna alle ziekenhuisopnames met verdenking op corona ook getest worden, mogen we ervan uitgaan dat dit aantal klopt en klopt. Niet gek dat het RIVM veel met dit nummer communiceert om het land op de hoogte te stellen van de verspreiding.

Het probleem met het panel is dat iemand die in het ziekenhuis ligt waarschijnlijk al zeker twee weken besmet is. Dit nummer is dus ook te laat om snel genoeg te zijn om de versoepeling ongedaan te maken.

(Video) Bailey Zimmerman - Rock and A Hard Place (Lyric Video)

Conclusie: Het aantal ziekenhuisopnames is accuraat en exact en neemt zeker minder tijd in beslag dan het aantal overlijdens. Dit aantal is dus geschikt voor het panel, met dien verstande dat het ook bijzonder interessant is voor verdere versoepeling van coronametingen.

Aantal positieve testen

Het aantal positieve tests blijft minder achter bij het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames. Het is gewoon niet nauwkeurig omdat slechts een subgroep van mensen met symptomen wordt getest. Het is ook niet nauwkeurig omdat het aantal testen per dag de afgelopen periode vaak is veranderd. Tegen de tijd dat iedereen met symptomen wordt getest, zal het aantal nauwkeuriger en nauwkeuriger zijn.

Conclusie: Het aantal positieve testen is een belangrijk getal in beeld, zeker als je iedereen met symptomen test.

Percentage uitgevoerde tests dat positief is

De vertraging in het percentage uitgevoerde positieve tests is gelijk aan de vertraging in het aantal positieve tests. De nauwkeurigheid hangt ook af van het aantal mensen dat wordt getest, maar dit aantal is nauwkeuriger. Dit komt omdat het totale aantal toetsen er minder toe doet (maar gedeeltelijk, vooral als er weinig toetsen zijn).

Dit aantal laat dus iets betere trends in de verspreiding van het virus zien dan het totaal aantal positieve tests. Als dit percentage laag is, kunnen we ook concluderen dat we bij positieve testen een hoger aandeel daadwerkelijke besmettingen zien.

Conclusie: Het percentage uitgevoerde positieve testen is ook belangrijk voor het panel. Dit getal geeft aan hoe betrouwbaar het aantal positieve testen is.

Aantal coronapatiënten op de intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is een belangrijke indicator voor de gezondheidsdruk. Het is nauwkeurig en precies. De vertraging is relatief groot, maar kan in ieder geval aangeven of er op dit moment ruimte is voor een eventuele verhoging. Op deze manier kan worden besloten of men weer wat meer risico kan nemen zonder direct het toevoersysteem te overbelasten. Er moet echter rekening worden gehouden met de vertraging; Tegen de tijd dat dat aantal begint te stijgen, zal het ook te laat zijn om de versoepeling ongedaan te maken.

(Video) Adler Vs. Burgess 2013 (Throwdown in Mismatch Town)

Kortom: Het aantal coronapatiënten op de intensive care krijgt zeker een plek in beeld en zal hopelijk vooral als input dienen voor meer versoepeling en minder voor terugdraaien.

(Video) Rhythm Of My Heart - Rod Stewart With Lyrics

R0

De verspreidingsgraad (R0) is het gemiddelde aantal besmette personen voor één besmette persoon. Dit is misschien wel het belangrijkste cijfer, omdat het laat zien of het virus zich verder verspreidt of juist geleidelijk aan het verdwijnen is.

Wanneer R0 hoger is dan 1, neemt het totale aantal besmettingen toe. Als het lager is dan 1, neemt het totale aantal besmettingen af. Het is gebaseerd op positieve tests en mogelijk schattingen op basis van andere cijfers hierboven. Dat maakt het niet het meest nauwkeurige of precieze nummer. Ook hier zijn er vertragingen.

Conclusie: Zolang we zeker weten dat het aantal onder de 1 blijft, is er ruimte om de coronamaatregelen te versoepelen. Als we vermoeden dat het boven de 1 is, dan is het nodig om de relaxatie om te keren. Dit geeft dat nummer een prominente plaats op het bord.

professionele indicatoren

Bovenstaande cijfers zijn de cijfers die we het meest zien in communicatie over het coronavirus. Dit zijn de belangrijkste cijfers, maar ook cijfers die enige vertraging in de verspreiding van het virus bevatten.

Naast deze cijfers gaat het RIVM daarom op zoek naar indicatoren die sneller informatie geven. Sterker nog, in een tijd waarin de risico's van verspreiding van het virus lijken toe te nemen, is de kans groter dat de lockdownmaatregelen moeten worden teruggedraaid.

Er zijn al dingen in het nieuws gebeurd en we kunnen ook een beetje speculeren. Welke nummers zouden sneller relevante informatie kunnen geven dan de reeds genoemde? Aangezien de spreiding meestal optreedt wanneer mensen dichtbij komen, moeten we vooral zoeken naar dingen die aangeven hoe druk je het hebt. Deze cijfers zijn over het algemeen minder nauwkeurig en nauwkeurig, maar hebben ook veel minder vertraging, dus ze zijn nog steeds nuttig voor dit bord.

Hoe menigten in kaart te brengen met behulp van data-analyse

Het is technisch mogelijk om data van telecombedrijven te combineren (de privacykwesties komen hier niet aan bod) en zo te kijken waar veel mobiele telefoons in de buurt waren. Plaatsen waar veel beweging is, kunnen maatregelen nemen om deze agglomeratie in de toekomst te voorkomen.

we kunnen ooksociaal luisterenkan bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie over drukte op Twitter te zoeken. Als er in deze rapporten steden of zelfs specifieke straten of pleinen worden genoemd, kan dit voor specifieke veiligheidsregio's een aanknopingspunt zijn.

Nu horeca weer open gaat, kun je zelfs zoeken naar nieuws over specifieke restaurants en/of cafés. Op die manier kunnen bedrijven die te veel risico lopen, worden aangevallen en gesloten in plaats van dat een hele branche het slachtoffer wordt.

Interessant is in ieder geval dat de overheid gebruik maakt van social listening. Zo is er meer informatie over de publieke opinie over coronamaatregelen.Lees hier hoe het in de praktijk werkt.

Conclusie: we hebben nog geen bord gemaakt. blijf beoordelen!

Naast het gebruik van telecomdata en de social listening-applicatie zijn er tal van andere voorbeelden te bedenken. Het is van cruciaal belang dat u goed inschat waarom u voor een bepaalde databron en een bepaald aantal heeft gekozen:

  • Is het belangrijk voor de onderliggende strategie?
  • Het is nodig?
  • Het is nodig?
  • Hoeveel vertraging zit er in het nummer?

Maar vooral: hoe leidt het wijzigen van dit nummer (eventueel in combinatie met andere nummers) tot actie?

Het lijkt er dus op dat het RIVM dit advies goed heeft aangepakt. De strategie is duidelijk, het dashboard heeft een duidelijk doel, de KPI's en andere PI's zijn vastgesteld en de te nemen acties als de cijfers veranderen zijn (hopelijk) duidelijk.

Het is ook mogelijk dat er al doelen zijn gesteld om aan te geven wanneer actie moet worden ondernomen. Dit bord heeft een solide basis en nu is het juiste moment om te beginnen met echte visualisatie.

Daarmee is het een goed voorbeeld van hoe je dit proces aanpakt. Zo bouw je een board waar je echt profijt van hebt.

Geïnspireerd en de toegevoegde waarde van dashboards voor jouw organisatie laten zien?Neem contact met ons op.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 04/07/2023

Views: 5786

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.